EILE

ERGO Insurance SE (10017013)

Registrisse kantud

Üldinfo

Firma nimi
ERGO Insurance SE
Registrikood
10017013
Õiguslik vorm
Euroopa äriühing (Societas Europaea)
Staatus
Registrisse kantud
Registreeritud
21.03.1996 (28 aastat tagasi)
KMKR number
EE100295906
Põhikapital
6391391.10 EUR
ERGO Insurance SE on registrisse kantud 21.03.1996 (28 aastat 3 kuud tagasi) aadressil Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Veskiposti tn 2/1. ERGO Insurance SE on tegutsev ettevõte. Firma õiguslik vorm on euroopa äriühing (societas europaea). Registrikood on 10017013, käibemaksukohustuslasena registreerimise number (KMKR) on EE100295906. Põhikapitali suurus on 6391391.10 EUR. Ettevõtte juhatuse liikmed on Marek Ratnik, Ursula Clara Deschka, Tadas Dovbysas, Aija Medne ja Ljubov Jaufmann.

Ettevõtte põhitegevusalad on Kahjukindlustus, Edasikindlustus.

Maksud

Kvartal Riiklikud maksud Tööjõu maksud Maksustatud käive Töötajate arv
2024.1
1 682 305
1 227 640
2 655 338
257
2023.4
1 263 484
1 183 531
698 298
250
2023.3
1 565 625
1 264 762
1 760 090
248
2023.2
1 478 157
1 140 136
1 938 325
252
2023.1
1 907 294
1 147 264
3 604 024
243
2022.4
1 434 804
1 105 825
2 150 207
247
2022.3
1 611 216
1 097 673
2 276 412
246
2022.2
1 788 600
1 080 586
3 927 217
252
2022.1
1 985 864
1 049 578
5 179 238
243
2021.4
1 494 815
1 040 302
2 694 767
250
2021.3
1 054 881
1 045 000
413 678
249
2021.2
1 474 933
1 283 761
1 374 042
252
2021.1
1 195 312
911 834
1 797 334
256
2020.4
1 194 883
906 481
1 315 243
257
2020.3
1 323 738
941 852
2 282 718
251
2020.2
1 524 674
1 167 387
2 254 429
260
2020.1
1 175 145
863 932
1 755 251
261
2019.4
912 649
824 931
601 656
264
2019.3
1 215 804
904 657
1 961 738
259
2019.2
1 075 666
1 054 967
451 010
256
2019.1
939 115
798 431
989 951
261
2018.4
835 861
796 826
92 284
263
2018.3
844 108
811 539
867 304
266
2018.2
1 206 445
1 273 040
66 471
271
2018.1
859 828
815 092
520 696
276
2017.4
742 330
739 392
296 740
289
2017.3
809 592
759 292
505 092
291
2017.2
1 030 763
1 033 738
326 968
272
2017.1
791 655
739 838
524 814
270
()

Tarbijavaidluste komisjoni otsused

Otsuse nr 19-1/22-13608-013 (otsuse avaldamise kuupäev: 6. märts 2023)

Otsus: Tarbija kasuks
Poolte sõlmitud kindlustuslepingu kindlustusjuhtumid on vastavalt poliisile "haigestumine" ja "kroonilise haiguse ägenemine".

Tulenevalt lepingutingimustest on toimunu kindlustusjuhtum, see tähendab, et tegemist on kas haigestumisega või kroonilise haiguse ägenemisega.

Õigekeelsussõnaraamatu kohaselt tähendab krooniline "pikaldane, kauemat aega kestev, vastand äge; üldkeeles ka tähenduses: alatine.". Esitatu põhjal toimus kas haigestumine või kroonilise haiguse ägenemine.

Kaupleja ei ole esitanud kahju hüvitamisest keeldumise õiguslikku alust.

Lepingu osaks saanud tüüptingimuste KT.0917.13 p 2.3 sätestab kahjud, mida tervisekindlustuse alusel ei hüvitata. Antud punkti alapunktide kohaselt ei ole toimunut kindlustusjuhtumitest välistatud.

Lepingu osaks saanud tüüptingimuste KT.0917.13 p 3.8 sätestab täiendavad hüvitamispiirangud.

Kindlustuslepingu asjakohased normid on:

"3.8.1. kahju, mille põhjus on ilmnenud enne kindlustuslepingu jõustumist;

3.8.3. kahju, mille on põhjustanud enne reisi ärajäämise
kindlustuskaitse jõustumist alanud haiguse või tekkinud vigastuse tagajärgede ägenemine või ravi jätkumine".

Komisjoni hinnangul tuleks viidatud punktides 3.8.1. ja 3.8.3. sätestatud välistuste kohaldamist kaaluda juhul, kui kindlustusjuhtumiks ei oleks sätestatud kroonilise haiguse ägenemist.

Viidatud tüüptingimuse punkti 2.1.2. kohaselt on kroonilise haiguse ägenemine " haigus, mis on kestnud kauem kui kuus nädalat ja muutunud ägedaks ning nõudnud vältimatut arstiabi või põhjustanud kindlustatu surma".

Tarbija esitatud asjaolud vastavad kindlustusjuhtumile ja tüüptingimuste p 3.8.3 ei ole antud juhul rakendatav, sest tarbija poliisis on kindlustuskaitse ka kroonilise haiguse ägenemise puhul.

Kindlustusjuhtum on toimunud ja lepingu alusel ei ole alust kahju hüvitamisest keeldumiseks.

Otsuse nr 19-1/22-13350-012 (otsuse avaldamise kuupäev: 16. veebr 2023)

Otsus: Tarbija kasuks
Pooled on sõlminud koguriskikindlustuse tingimusega kindlustuslepingu.

Tüüptingimustel punktis 6 on sätestatud välistused kindlustusjuhtumi kohta. Kaupleja ei ole väitnud, et toimunu ei ole kindlustusjuhtum vastavalt tüüptingimuste punktile 6.

Tulenevalt esitatud kahjukäsitluse käigus toimunud poolte kirjavahetusest ning kahju hüvitamisest keeldumise otsusest ja kaupleja vastusest on kaupleja seisukoht, et tarbija "ilmselt unustas katuseaknad lukustada".

Kahju hüvitamisest keeldumise põhjuse peab tõendama kindlustusandja (kaupleja). Antud juhul on kaupleja järeldus, et aken oli lukustamata, tõendamata. Esitatud katuseakna fotodest nähtub, et purunenud on aknaklaas. Seda, et aken oli lukustamata, ei ole tõendatud.

Pooltevahelises kirjavahetuses on vaidlus selle üle, kas aken oli lukustamata. Tarbija on väitnud, et aken lukustus halvasti aga ta ei saanud sellest kindlustusjuhtumi eelselt aru.

Asjaolu, et akna lukustusmehhanism oli rikkega või ei toimi, ei ole tõendatud. Tõendatud ei ole ka, et kindlustusvõtja ei keeranud kindlustusjuhtumi eelselt aknasulguri käepidet lukustusasendisse.

Aknalukustusmehhanismi tõrge ja akna purunemine on keskmise mõistliku isiku jaoks ootamatu ja ettenägematu sündmus. Ka see on keskmise mõistliku isiku jaoks ootamatu ja ettenägematu sündmus, kui aken ei lukustu, kui aken tõmmatakse kinni ning liigutatakse aknasulguri käepide lukustusasendisse. Reeglina ei kontrolli ta pärast ukse või akna lukku keeramist, kas see lukustus, seda ei peeta tavapäraseks ega vajalikuks

Ei ole tõendatud ühtegi asjaolu, mille põhjal selguks, et kindlustusvõtja (tarbija) või temaga võrdsustatud isik ei suhtunud enda varasse hoolikalt ja heaperemehelikult. Samuti ei ole tõendeid selle kohta, et kindlustusvõtja või temaga võrdsustatud isik ei teinud kõike võimalikku, et kindlustusjuhtumit ära hoida ja kahju vähendada.

Kindlustuspraktikas peab kahju hüvitamisest keeldumise või hüvitise vähendamise aluseks olev kindlustusvõtja või temaga võrdsustatud isiku lepingurikkumine olema kas tahtlus või raske hooletus. Antud juhul ei tõendatud lepingurikkumist, samuti, kui eeldada, et akna mittelukustumise mitteavastamine oli lepingurikkumine, ei oleks tegemist tahtluse või raske hooletusega.

Tarbija on taotlenud ka enda korteri allkorrusel asuvale korteriomanikule tekkinud kahju hüvitamist. Komisjonile ei ole selle nõude esitamist tõendatud, samuti mitte kahju suurust. Tarbija avaldusele vastates ei ole selle nõude rahuldamisest keeldumist põhjendanud ka kaupleja.

Tulenevalt esitatud kindlustuspoliisist on see, kui akna purunemise tõttu korterisse sadanud vesi tekitas allolevale korterile kahju, kindlustusjuhtum ja kuulub kindlustuslepingu alusel hüvitamisele. Arvestades avaldaja poolt puudulikult esitatud vastutuskindlustuse nõuet ei ole komisjonil võimalik selle osas lahendit teha.

Esitatud nõude summa on tõendamata. Komisjon ei saa otsustada tasumisele kuuluva hüvitise suuruse üle.

Otsuse nr 19-1/22-05779-023 (otsuse avaldamise kuupäev: 5. sept 2022)

Otsus: Tarbija kahjuks
Pooled on sõlminud kindlustuslepingu.

Vastavalt kindlustuspoliisile on lepingu osaks saanud tüüptingimused.

Lepingu tüüptingimuste punkti 3.8.3 alusel – ei hüvitata kahju, mille on põhjustanud enne reisi ärajäämise kindlustuskaitse jõustumist alanud haiguse või tekkinud vigastuse tagajärgede ägenemine või ravi jätkumine.

Esitatu põhjal on mõlemad reisijad haigestunud juba kindlustuslepingu sõlmimise ajal, see on vastavalt kindlustuslepingule hüvitamist välistav asjaolu.

Antud juhul on kindlustusjuhtumiks olev sündmus toimunud, kuid vastavalt lepingu osaks olevate tüüptingimuste p 3.8.3 esineb hüvitamist välistav asjaolu ja kindlustusandja on selle asjaolu esinemise tõendanud.

Esitatud kindlustushüvitise nõue on alusetu.

Otsuse nr 19-1/22-06246-010 (otsuse avaldamise kuupäev: 16. aug 2022)

Otsus: Tarbija kasuks
Pooled on sõlminud reisikindlustuse kindlustuslepingu.

Vaidlust ei ole, et kindlustusjuhtum on toimunud, vaidlus on selle üle, kas kohaldub tüüptingimuste p 6.3, mille sõnastus on järgmine:

"Ei hüvitata ... kahju, mis on tekkinud kindlustatule seoses tuumaenergia
kasutamisega mis tahes eesmärgil või selle energia kontrolli
alt väljumisega, epideemiaga, ametivõimude tegevusega,
terrorismiga, sõjaga, kodusõjaga, invasiooniga, mis tahes
relvakokkupõrkega, massilise korratusega, siserahutusega,
revolutsiooniga, riigipöördega, streigiga, konfiskeerimisega,
arestimisega või lokaudiga.".

Komisjoni hinnangul ei ole antud juhul selle piirangu rakendamiseks alust. Esitatud tõendite põhjal ei ole aset leidnud ükski viidatud sätte olukord, tegemist ei olnud massilise korratuse ega siserahutusega.

Protestimist ei saa pidada viidatud normis sätestatud piiranguks ega sellega võrdsustada. Viidatud normi ei saa tõlgendamisreeglite kohaselt tõlgendada laiendavalt kindlustusandja kasuks (VÕS § 39 lg 1).

Protesti avaldamine on tänapäeva ühiskonnas pigem tavaline nähtus ja seda ei saa käsitada vääramatu jõu asjaoluna.

Otsuse nr 19-1/22-02460-018 (otsuse avaldamise kuupäev: 17. juuni 2022)

Otsus: Tarbija kahjuks
Pooltel oli kehtiv reisikindlustuse kindlustusleping.

Kindlustuslepingu osaks on lepingu tüüptingimused "Reisikindulustuse tingimused". Tüüptingimuste p 6 koosseisus oleva p 6.3. kohaselt:
6. Üldised välistused
Ei hüvitata:
6.1. kindlustusjuhtumist põhjustatud moraalset kahju, saamata
jäänud tulu või kahju, mille põhjuseks on ärajäänud koolitus,
tegemata tehing vms;
6.2. kahju, mida kindlustatu oleks saanud ära hoida;
6.3. kahju, mis on tekkinud kindlustatule seoses tuumaenergia
kasutamisega mis tahes eesmärgil või selle energia kontrolli
alt väljumisega, epideemiaga, ametivõimude tegevusega,
terrorismiga, sõjaga, kodusõjaga, invasiooniga, mis tahes
relvakokkupõrkega, massilise korratusega, siserahutusega,
revolutsiooniga, riigipöördega, streigiga, konfiskeerimisega,
arestimisega või lokaudiga.

Lepingu p 6.3. kohaselt on hüvitamine, kui kahju on põhjustatud epideemiast, välistatud.

Epideemia on veebis kättesaadava ÕS 2018 kohaselt: "epid`eemia: hulgaline haigestumine mingisse nakkushaigusse. Gripi+epideemia".

Tüüptingimused on kindlustuspoliisil viidatud ning veebis kättesaadavad, need on saanud lepingu osaks. Tüüptingimus on üheselt arusaadav.

COVID 19 on nakkushaigus, millesse hulgaliselt haigestuti. Tulenevalt poolte lepingust on epideemia hüvitamist välistav tingimus.

Otsuse nr 19-1/20-02346-010 (otsuse avaldamise kuupäev: 16. juuli 2020)

Otsus: Tarbija kahjuks
Poolte vaidlusküsimus on selles, kas pakiriiulile asetatud pagas on seal oldud aja jooksul transpordiettevõtte järelevalve all ja kindlustatud.

Pagasi transpordiettevõtte järelevalve all olek tüüptingimuse tähenduses on see, kui pagas on antud transpordifirma valdusesse. Reisil olles on transpordifirma valduses lennuki puhul ära-antav pagas.

Asjaolu, et lennukisse minekul kontrollitakse turvakaalutlustel kõiki asju, ei pane neid transpordiettevõtte järelevalve alla kauemaks, kui kontrollimise ajal. Samuti ei pane asju transpordiettevõtte järelevalve alla asjaolu, et transpordifirma võib pagasit riiulile paigutada aidata ja hoiatab ohu eest riiuli luugi avamisel.

Vastavalt VÕS § 476 lg 1 muutub kindlustushüvitis sissenõutavaks kindlustusjuhtumi toimumisega. Kindlustusjuhtum ei ole toimunud ning selle tõttu ei ole kindlustusandjal hüvitamise kohustust.

Otsuse nr 19-1/19-010699-016 (otsuse avaldamise kuupäev: 27. mai 2020)

Otsus: Tarbija kahjuks
Pagasikindlustuse kindlustusjuhtum tüüptingimuste tähenduses on see, kui pagas on varastatud või saanud kahjustada ajal, kui see oli transpordifirma järelevalve all.

Sellest tulenevalt ei ole toimunu kindlustusjuhtum - kahjustatud pagas ei olnud transpordiettevõtte järelevalve all ega valduses.

Vastavalt VÕS § 476 lg 1 muutub kindlustushüvitis sissenõutavaks kindlustusjuhtumi toimumisega. Kindlustusjuhtum ei ole toimunud ning selle tõttu ei ole kindlustusandjal hüvitamise kohustust.
257
Töötajad
2 655 338 €
Käive 2024Q1

Kontaktandmed

Telefon
+372 6106500
E-post
info@ergo.ee
Koduleht
https://www.ergo.ee/
Juriidiline aadress
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Veskiposti tn 2/1, 10138 24

Esindusõigus

Nimi
🇱🇻 Nasdaq CSD SE
6007

Aktsiaraamatu pidaja

al. 12.10.2017
Marek Ratnik
2
13.02.1974 (50)

Juhatuse liige

al. 20.07.2018
Ursula Clara Deschka
2
06.06.1979 (45)

Juhatuse liige

al. 04.05.2023
🇱🇹 Tadas Dovbysas
1

Juhatuse liige

al. 29.05.2023
🇱🇻 Aija Medne
3

Juhatuse liige

al. 05.02.2024
Ljubov Jaufmann
2
06.06.1975 (49)

Juhatuse liige

al. 05.02.2024

Kandevälised isikud

Nimi
Christine Kaaz
0

Nõukogu liige

al. 01.11.2021
Dirk Christoph Schautes
0

Nõukogu liige

al. 17.01.2022
Ilona Mihele
0

Nõukogu liige

al. 26.09.2022
Ernst & Young Baltic AS
0

Audiitorettevõtja

al. 09.11.2022
Oliver Martin Willmes
0

Nõukogu esimees

al. 21.11.2022
Omanikukonto: ERGO INTERNATIONAL AG
0

Aktsionär

al. 16.08.2023

Tegelikud kasusaajad

Nimi
Marek Ratnik
2
13.02.1974 (50)

kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige

al. 04.03.2021
Tadas Dovbyšas
1

kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige

al. 04.03.2021
Ursula Clara Deschka
2
06.06.1979 (45)

kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige

al. 22.05.2023
Täpsem otsing EMTAK tegevusalade kataloog Käibemaksukalkulaator Käive 2024Q1 Uued ettevõtted Privacy policy