EILE

ESTO AS (14180709)

Registrisse kantud

Üldinfo

Firma nimi
ESTO AS
Registrikood
14180709
Õiguslik vorm
Aktsiaselts
Staatus
Registrisse kantud
Registreeritud
06.01.2017 (7 aastat tagasi)
KMKR number
EE102137143
Põhikapital
99800.00 EUR
ESTO AS on registrisse kantud 06.01.2017 (7 aastat 1 kuu tagasi) aadressil Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Laeva tn 2. ESTO AS on tegutsev ettevõte. Firma õiguslik vorm on aktsiaselts. Registrikood on 14180709, käibemaksukohustuslasena registreerimise number (KMKR) on EE102137143. Põhikapitali suurus on 99800.00 EUR. Ainus juhatuse liige on Martin Ustaal.

Ettevõtte põhitegevusala on Muu laenuandmine, v.a pandimajad.

Maksud

Kvartal Riiklikud maksud Tööjõu maksud Maksustatud käive Töötajate arv
2023.4
166 761
114 328
366 647
25
2023.3
165 081
113 531
283 476
27
2023.2
119 711
95 792
182 540
27
2023.1
109 393
89 436
151 740
24
2022.4
92 226
71 431
168 497
22
2022.3
98 208
76 531
191 915
20
2022.2
98 981
87 408
80 771
19
2022.1
112 354
65 314
225 789
26
2021.4
141 058
62 616
69 986
17
2021.3
200 620
58 685
75 412
15
2021.2
59 298
52 586
50 483
13
2021.1
226 732
68 442
695 023
14
2020.4
111 053
61 003
112 450
17
2020.3
66 723
51 722
90 085
14
2020.2
60 031
44 591
86 991
11
2020.1
30 556
28 609
15 390
12
2019.4
18 685
14 248
24 365
8
2019.3
33 017
15 769
-452
7
2019.2
0
9 414
3 093
5
2019.1
5 340
7 703
0
3
2018.4
7 345
7 641
0
2
2018.3
7 071
7 470
0
2
2018.2
4 696
4 969
0
2
2018.1
0
0
0
2
()

Tarbijavaidluste komisjoni otsused

Otsuse nr 20-1/23-11006-001 (otsuse avaldamise kuupäev: 1. nov 2023)

Otsus: Tarbija kasuks
Kaupleja on esitatu kohaselt põhjustanud tarbijale lisakulu 40€. Nõude summat ei ole kaupleja vaidlustanud.

Kaupleja on esitanud nõudele vastuväite, mille kohaselt "VÕS §-s 88 sätestatust, mille lõike 2 kohaselt ei või võlgnik määrata, et ta täidab paremini tagatud kohustuse juhul kui võlgniku kohustused ei ole võrdselt tagatud. Antud sätte lõige 6 annab juhised olukorraks, kui võlgnik ega võlausaldaja ei ole määranud, mille ise kohustuse täitmiseks raha arvestatakse – antud juhul on asjakohane 6 p 2, mille kohaselt loetakse esmajärjekorras täidetuks võlausaldaja jaoks kõige vähem tagatud kohustus.".

Kaupleja esitatud vastuväide ei ole asjakohane. VÕS § 88 lg 1.alusel võib võlgnik määrata, millise kohustuse täitmiseks on raha tasutud. Kaupleja ei saa võlgniku tahtes kõrvale kalduda. Võlgnik on nii maksekorralduses kui komisjonile esitatud avalduses selgitanud, millise kohustuse täitmiseks ta tasus. Kaupleja ei saa sellest kõrvale kalduda.

Kaupleja viide VÕS § 88 lg 2 kohaldamiseks puudub alus. Kaupleja ei ole tõendanud, et tema nõuded on erinevalt tagatud.

Kaupleja viide VÕS § 88 lg 6 ei rakendu, kuna antud juhul vaidlus ongi selle üle, et kohustuse täitnud võlgnik on kauplejast erinevalt määranud selle, millise kohustuse täitmiseks ta tasus.

Kaupleja vastuväide, et tarbija pidi ennetähtaegseks tasumiseks esitama tüüplepingus sätestatud avalduse, ei ole kohane. Tarbijakrediidilepingu puhul on tarbijal seadusest tulenev õigus laen ennetähtaegselt tagastada ja kaupleja ei saa seda tüüptingimusega piirata.

Kaupleja on esitatu kohaselt lepingut rikkunud  (VÕS 100) ja esitanud tarbijale alusetu nõude. Tarbija on esitanud kahju hüvitamise nõude (VÕS 101 lg 1 p 3), mis on kohane õiguskaitsevahend. Kaupleja vastutust välistavaid ega rikkumist vabandavaid asjaolusid ei ole. Nõude summa üle vaidlus puudub. Tekkinud kahju on põhjuslikus seoses kaupleja rikkumisega. 

 

 

Otsuse nr 19-1/23-12127-001 (otsuse avaldamise kuupäev: 30. okt 2023)

Otsus: Tarbija kasuks
Tarbija sõlmis müügilepingu ja sellega seotud tarbijakrediidilepingu sidevahendi vahendusel. Tarbija on kasutas lepingust taganemise õigust ja taganes lepingust samal päeval, kui lepingud sõlmiti.

Tarbijal oli VÕS § 56 lg 1 alusel õigus taganeda sidevahendi alusel sõlmitud lepingust. Kui tarbija kasutab sidevahendi abil sõlmitud lepingu suhtes VÕS §-s 56 sätestatud taganemisõigust, loetakse tarbija taganenuks ka sidevahendi abil sõlmitud lepinguga seotud kõrvallepingust, mille ta on sõlminud ettevõtja või kolmanda isikuga kolmanda isiku ja ettevõtja vahelise kokkuleppe alusel. Tarbija on kehtivalt taganenud nii müügilepingust kui tarbijakrediidilepingust.

Kaupleja teatas tarbijale, et loeb lepingu tühiseks. Kaupleja sõlmis lepingu nii müüjana kui krediidiandja esindajana.

Pooltevahelise järelmaksulepingu tekstis on viide, et müüja on Comfu. Sellenimelist isikut Eestis ei eksisteeri. 

Comfu juurde on kirjutatud Germdec OÜ registrikood. Lepingu all on märge, et ESTO AS esindab Comfu’t. 

Tegelikkuses ei ole lepingut sõlminud kolm poolt, vaid kaks poolt. Kuna lepingus on vaid kahe isiku andmed ja selle on allkirjastanud kaks isikut, siis on lepingu pooled tarbija ja ESTO AS ja viimatinimetatu on nii müüja kui faktoor.

Kaupleja ja Comfu esindussuhte olemasolu või puudumine ja omavahelised suhted või nende puudumine on nende sisesuhe ega ei mõjuta tarbija õigusi. Lepingus sätestatud müüja kohustuste panemine isikule, kes ei ole lepingus nimetatud, on lepingu muutmine. Tarbija ei pea lepingu sõlmimise järel nõustuma, et lepingupooleks, mis peab täitma kohustused tarbija ees, astub Germdec OÜ, mis võib olla maksejõuetu.

Kaupleja on lepingust taganemise avalduse kätte saanud ja seda kinnitanud. Kaupleja vastas tarbijale, et ei ole müüjalt taganemisavalduse kinnitust saanud. Nimetatud vastus ei ole asjakohane, kuna tarbija avaldatu põhjal oli lepingust taganemise tahe ilmne. Arvestades VÕS § 56 lg 1 ja 56(3) lg 1 sätteid tegutses kaupleja seda vastust andes tarbijat eksitavalt ja pahauskselt. Taganemisavalduse kättesaamist kinnitas ka müüja esindajana tegutsenud töötaja kirjavahetuses tarbijaga.

Asjaolu, et kaupleja esitab tarbijale vaatamata eelnevale arveid laenu tagastamiseks, võib olla käsitletav kelmusena. Kaupleja üritab tarbijale teadlikult luua tegelikest asjaoludest ebaõige ettekujutuse.

Kaupleja sõlmitud tarbijakrediidileping viitab veebis avaldatud lepingu tüüptingimustele. Missugused tüüptingimused või nende versioon, ei ole täpsustatud.

Vastavalt kaupleja veebilehel Teenusetingimused.pdf (esto-public.s3.eu-west-2.amazonaws.com) avaldatud teenusetingimuste punktidele 8-9 on antud olukord reguleeritud järgmiselt:

„8. Kliendil on õigus taganeda Lepingust (Järelmaksulepingu puhul ka ainult Lepingus sisalduvast tarbijakrediidilepingust või tasuta Järelmaksulepingust) põhjust avaldamata 14 päeva jooksul alates selle sõlmimisest.

9. Taganemisõiguse kasutamiseks esitab Klient ESTO-le taganemisavalduse e-kirja või posti teel Lepingus märgitud aadressil eelmises punktis nimetatud tähtaja jooksul. Lepingust taganemise korral peab Klient tasuma ESTO-le kasutusse võetud krediidisumma ning maksmise kuupäevaks kogunenud intressi hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul pärast seda, kui ta on saatnud Lepingust taganemise avalduse, vastasel juhul loetakse, et ta ei ole Lepingust taganenud“.

Eelviidatud veebilehel on avaldatud järelmaksu lepingueelne teave, selle kohaselt:

„1. Teil on õigus Järelmaksulepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul alates Kauba kättesaamisest. Juhul, kui Te taganete Järelmaksulepingust, siis loeme, et Te olete samaaegselt taganenud ka Teile Osamaksetega tasumise teel antud krediidist.

2. Järelmaksulepingust taganemiseks esitage Meile vastavasisuline avaldus Järelmaksulepingu teenusetingimustes toodud korras.

3. Järelmaksulepingust taganemise korral peate Te tagastama Kauba Partnerile või hüvitama Kauba väärtuse rahas. Täpsemad tingimused on esitatud Järelmaksulepingu teenusetingimustes.“.

Eeltoodu põhjal tekib juhul, kui taganetakse järelmaksulepingust, kohustus tagastada kaupTarbija ei ole kaupa saanud ja taganes lepingust 14 päevase taganemisõiguse alusel alates lepingu sõlmimisest. Tarbijal ei ole pärast taganemist kohustusi müüja ega krediidiandja ees.

Arvestades esitatud asjaolusid puuduvad tarbijal kohustused nii müüja kui kaupleja ees.

Lepingu sõlmimine toimus müüja veebikeskkonnas. Veebikeskonnas kinnitas kaupleja/müüja vastuseks tarbija pöördumisele:

„Tere

Jah, see tühistamine on registreeritud ja kinnitatud, teeme tühistamise 2 nädala jooksul.

Lugupidamisega,

COMFY.ee klienditeenindus".

Vastavalt TsÜS § 84 lg 1 ei ole tühisel tehingul algusest peale õiguslikke tagajärgi. 

Seega ei ole kauplejal ei müüjal ega faktoorina nõudeid tarbija vastu.

 

 

Otsuse nr 19-1/23-13560-001 (otsuse avaldamise kuupäev: 23. okt 2023)

Otsus: Tarbija kasuks
Tarbija sõlmis järelmaksulepingu, mille poolteks on lepingu tekstis märgitud müüja, faktoor ja ostja.

Müüjale on tasutud ostuhind, kuid müüja jättis enda lepingulised kohustuse täitmata, müüja ei andnud kokkulepitud ajaks ega tänaseni asja tarbijale üle. See on oluline lepingurikkumine ja selle põhjal oli tarbijal mõistlik eeldada, et müüja ei täida enda kohustust ka edaspidi. Tegemist on lepingurikkumisega VÕS § 100 mõttes ja tarbijal on õigus nõuda kahju hüvitamist VÕS § 101 lg 1 p 3 alusel või lepingust taganeda.

Tarbija on esitanud lepingust taganemise avalduse. Kaupleja on lepingust taganemise avalduse saanud. Lepingust taganemine on põhjendatud ja kehtiv, müüjal on kohustus saadu tagastamiseks VÕS § 189 lg 1 alusel.

Pooltevahelise lepingu tekstis on viide, et müüja on Comfu. Sellenimelist isikut Eestis ei eksisteeri. 

Comfu juurde on kirjutatud Germdec OÜ registrikood. Lepingu all on märge, et ESTO AS esindab Comfu’t. 

Tegelikkuses ei ole lepingut sõlminud kolm poolt, vaid kaks poolt. Kuna lepingus on vaid kahe isiku andmed ja selle on allkirjastanud kaks isikut, siis on lepingu pooled tarbija ja ESTO AS ja viimatinimetatu on nii müüja kui faktoor.

Kaupleja ja Comfu esindussuhte olemasolu või puudumine ja omavahelised suhted või nende puudumine on nende sisesuhe ega ei mõjuta tarbija õigusi. Lepingus sätestatud müüja kohustuste panemine isikule, kes ei ole lepingus nimetatud, on lepingu muutmine. Tarbija ei pea lepingu sõlmimise järel nõustuma, et lepingupooleks, mis peab täitma kohustused tarbija ees, astub Germdec OÜ, mis võib olla maksejõuetu.

Tarbija poolt esitatud lepingudokumendi kasutamine kaupleja poolt ja asjaolu, et lepingu alusel kogus tarbijatelt raha kaupleja, kuid kohustused jäid olematu isiku täita, viitab võimalikule ebaausale tegevusele. Puudulikust lepingust tulenevad riskid jäävad kauplejale, kes on selle lepingu teksti ette valmistanud. 

Tarbija ees vastutab lepingu täitmise eest kaupleja.

VÕS § 414 lg 1 kohaselt müügileping moodustab tarbijakrediidilepinguga seotud lepingu, kui krediidilepingu eesmärk on ostuhinna tasumise finantseerimine ning mõlemaid lepinguid vaadeldakse majanduslikult ühtsena. Lepinguid vaadeldakse majanduslikult ühtsena, kui müüja annab ostuhinna finantseerimiseks krediiti ise, krediidiandja on tarbijakrediidilepingu ettevalmistamisel või sõlmimisel kasutanud müüja kaasabi või kui müügilepingu ese on tarbijakrediidilepingus sõnaselgelt kindlaks määratud.

Müügileping ja tarbijakrediidileping moodustavad käesoleval juhul ühtse lepingu.

VÕS § 414 lg 3 kohaselt kui müüja ei täida tarbijakrediidilepinguga seotud müügilepingust tulenevat asja üleandmise kohustust või kui asi ei vasta lepingutingimustele ning müüja on õigustamatult keeldunud tarbija õiguskaitsevahendite rahuldamisest, võib tarbija müügilepingu alusel krediidiandja suhtes keelduda omapoolse kohustuse täitmisest. Kui tarbija on taganenud müügilepingust, võib ta taganeda ka müügilepinguga seotud krediidilepingust.

Seoses tarbijakrediidilepingust taganemisega ja kaupleja lepingurikkumisega ei ole tarbijal kohustust lepingu alusel makseid tasuda.

Otsuse nr 19-1/23-12179-001 (otsuse avaldamise kuupäev: 23. okt 2023)

Otsus: Tarbija kasuks
Tarbija sõlmis järelmaksulepingu, mille poolteks on lepingu tekstis märgitud müüja, faktoor ja ostja.

Müüjale on tasutud ostuhind, kuid müüja jättis enda lepingulised kohustuse täitmata, müüja ei andnud kokkulepitud ajaks ega tänaseni asja tarbijale üle. See on oluline lepingurikkumine ja selle põhjal oli tarbijal mõistlik eeldada, et müüja ei täida enda kohustust ka edaspidi. Tegemist on lepingurikkumisega VÕS § 100 mõttes ja tarbijal on õigus nõuda kahju hüvitamist VÕS § 101 lg 1 p 3 alusel või lepingust taganeda.

Tarbija on esitanud lepingust taganemise avalduse. Kaupleja on lepingust taganemise avalduse saanud. Lepingust taganemine on põhjendatud ja kehtiv, müüjal on kohustus saadu tagastamiseks VÕS § 189 lg 1 alusel.

Pooltevahelise lepingu tekstis on viide, et müüja on Comfu. Sellenimelist isikut Eestis ei eksisteeri. 

Comfu juurde on kirjutatud Germdec OÜ registrikood. Lepingu all on märge, et ESTO AS esindab Comfu’t. 

Tegelikkuses ei ole lepingut sõlminud kolm poolt, vaid kaks poolt. Kuna lepingus on vaid kahe isiku andmed ja selle on allkirjastanud kaks isikut, siis on lepingu pooled tarbija ja ESTO AS ja viimatinimetatu on nii müüja kui faktoor.

Kaupleja ja Comfu esindussuhte olemasolu või puudumine ja omavahelised suhted või nende puudumine on nende sisesuhe ega ei mõjuta tarbija õigusi. Lepingus sätestatud müüja kohustuste panemine isikule, kes ei ole lepingus nimetatud, on lepingu muutmine. Tarbija ei pea lepingu sõlmimise järel nõustuma, et lepingupooleks, mis peab täitma kohustused tarbija ees, astub Germdec OÜ, mis võib olla maksejõuetu.

Tarbija poolt esitatud lepingudokumendi kasutamine kaupleja poolt ja asjaolu, et lepingu alusel kogus tarbijatelt raha kaupleja, kuid kohustused jäid olematu isiku täita, viitab võimalikule ebaausale tegevusele. Puudulikust lepingust tulenevad riskid jäävad kauplejale, kes on selle lepingu teksti ette valmistanud. 

Tarbija ees vastutab lepingu täitmise eest kaupleja.
25
Töötajad
366 647 €
Käive 2023Q4

Kontaktandmed

Telefon
+372 6225252
E-post
info@esto.ee
Koduleht
www.esto.ee
Juriidiline aadress
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Laeva tn 2, 10111 88

Esindusõigus

Nimi
🇱🇻 Nasdaq CSD SE
6017

Aktsiaraamatu pidaja

al. 28.09.2017
Martin Ustaal
4
06.02.1993 (31)

Juhatuse liige

al. 07.12.2022

Kandevälised isikud

Nimi
Martin Ustaal
4
06.02.1993 (31)

Asutaja

al. 15.12.2016
Mikk Metsa
5
19.03.1993 (30)

Asutaja

al. 15.12.2016
Kpmg Baltics Oü
1

Audiitorettevõtja

al. 30.06.2020
Vahur Rajaver
6
17.11.1982 (41)

Nõukogu esimees

al. 20.07.2020
Hannes Küün
7
22.04.1985 (38)

Nõukogu liige

al. 20.07.2020
Kristian Allikmaa
2
28.04.1983 (40)

Nõukogu liige

al. 20.07.2020
Lihtkonto: ESTO Holdings OÜ
0

Aktsionär

al. 16.08.2023

Tegelikud kasusaajad

Nimi
Martin Ustaal
4
06.02.1993 (31)

kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige

al. 07.12.2022
Täpsem otsing EMTAK tegevusalade kataloog Käibemaksukalkulaator Käive 2023Q4 Uued ettevõtted Privacy policy