EILE

Jagu O hõlmab riikliku iseloomuga tegevusi, mida tavaliselt teostavad avalik-õiguslikud üksused. Siia kuulub seaduste ja nendest tulenevate määruste vastuvõtmine ja juriidiline tõlgendamine, nendel aktidel põhinevate programmide (plaanide) haldamine, seadusandlikud tegevused, maksustamine, riigikaitse, avalik kord ja julgeolek, immigratsiooniteenistused, välissuhted ja valitsuse programmide (plaanide) haldamine. Jagu hõlmab ka kohustusliku sotsiaalkindlustuse.
Ainuüksi õiguslik või institutsionaalne seisund ei määra kuulumist sellesse jakku. Kui üksuse tegevus kuulub oma iseloomult mõnesse teise EMTAKi jakku, tuleb ta liigitada sinna, vaatamata üksuse avalik-õiguslikule staatusele. Näiteks koolisüsteemi haldamine (st määrused, kontroll, õppekavad) kuulub siia jakku, aga õpetamine mitte (vt jagu P); vangla- ja sõjaväehaiglad liigitatakse tervishoiu alla (jagu Q). Analoogiliselt võivad mõningaid selles jaos kirjeldatud tegevusi teostada valitsusvälised üksused.

Erialaliidud:
Eesti Tööandjate Keskliit
Rahvusvaheline Kaubanduskoda ICC Eesti

Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus

Registrikood ja firma nimi Tegevusalad 2023Q1 käive
70000042 Põllumajandusuuringute Keskus Põllumajanduse, metsanduse, maakasutuse, kalanduse ja jahinduse haldus 5 449.25
70000272 Rahandusministeerium Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused 106 800.15
70000303 Konkurentsiamet Muud majandustegevust toetavad tegevused 1 500.00
70000310 Registrite ja Infosüsteemide Keskus Mujal liigitamata riigi haldustegevus 590 867.42
70000332 Statistikaamet Majanduse ja sotsiaalse üldplaneerimisega ning statistikaga seotud tegevused 6 741.65
70000349 Maksu- ja Tolliamet Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused 120 643.70
70000562 Siseministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus 3 441.82
70000585 Päästeamet Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused 207 160.25
70000734 Maaeluministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus 0.00
70000740 Haridus- ja Teadusministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus 606 227.85
70000898 Justiitsministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus 141 868.20
70000906 Prokuratuur Muud õiguskaitse ja kohtutega seotud tegevused, prokuratuuri tegevus 0.00
70000941 Kultuuriministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus 0.00
70000958 Muinsuskaitseamet Vaba aja tegevuse, kultuuri ja religiooni haldus 0.00
70001113 Tallinna Vangla Vanglate ja parandusasutuste haldus 30 354.70
70001231 Keskkonnaministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus 34 825.57
70001490 Transpordiamet Transpordi ja side haldus 1 292 977.72
70001952 Sotsiaalministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus 0.00
70001969 Tööinspektsioon Muud majandustegevust toetavad tegevused 0.00
70001975 Sotsiaalkindlustusamet Kohustuslik sotsiaalkindlustus 0.00
70002526 Välisministeerium Välissuhted 8 173.00
70003098 Maa-amet Põllumajanduse, metsanduse, maakasutuse, kalanduse ja jahinduse haldus 35 045.34
70003158 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus 33 768.50
70003164 Patendiamet Muud majandustegevust toetavad tegevused 157.80
70003218 Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Transpordi ja side haldus 39 624.41
70003477 Ravimiamet Tervishoiu ja sotsiaalelu haldus 4 252.00
70003491 Riikliku Lepitaja Kantselei Täitev- ja seadusandlike organite tegevus 0.00
70003690 Keeleamet Hariduse haldus 0.00
70004235 Andmekaitse Inspektsioon Mujal liigitamata riigi haldustegevus 0.00
70004502 Kaitseministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus 14 110.00
70004809 Riigikantselei Mujal liigitamata riigi haldustegevus 19 510.68
70005967 Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused 5 788.95
70006056 Tartu Vangla Vanglate ja parandusasutuste haldus 60 382.08
70006317 Riigi Infosüsteemi Amet Mujal liigitamata riigi haldustegevus 496 541.28
70007340 Riigi Tugiteenuste Keskus Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused 1 418.59
70007446 Häirekeskus Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused 0.00
70007647 Kaitseressursside Amet Riigikaitse 0.00
70008144 Viru Vangla Vanglate ja parandusasutuste haldus 97 383.47
70008256 Vabariigi Valimiskomisjon Mujal liigitamata riigi haldustegevus 0.00
70008440 Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus Mujal liigitamata riigi haldustegevus 484 109.91
70008641 Kaitsevägi Riigikaitse 3 357 543.83
70008658 Keskkonnaamet Keskkonnakaitse haldus 23 079.50
70008747 Politsei- ja Piirivalveamet Avalik korrakaitse- ja julgeolekuteenistused 4 883 688.05
70008799 Terviseamet Tervishoiu ja sotsiaalelu haldus 552 486.59
70009043 Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon Mujal liigitamata riigi haldustegevus 0.00
70009155 Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei Täitev- ja seadusandlike organite tegevus 0.00
70009244 Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Mujal liigitamata riigi haldustegevus 689 095.58
70009445 Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Mujal liigitamata riigi haldustegevus 101 473.51
70009764 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus Riigikaitse 73 064 441.56
70009770 Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus Mujal liigitamata riigi haldustegevus 74 616.58